Leidsche ScheidsrechtersVereeniging / COVS groep Leiden en Omstreken / Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken.

 

De “Leidsche ScheidsrechtersVereeniging” is opgericht in op 1929 in "Zaaltje de Kinderen" te Leiden. De suggestie hierover kwam van de secretaris-penningmeester van de Leidsche Voetbal Bond (LVB) de heer Caro en Doris van der Meer. Zij vonden dat het goed was dat de scheidsrechters een goed en gezellig contact met elkaar hadden.

 

Werkloosheid en lage lonen waren het niet fraaie beeld van de maatschappij. De scheidsrechters in die tijd zagen in hun hobby een extra bron van inkomsten...

In de stad fluiten betekende 25 cent per wedstrijd (Ja, u leest het goed) en daarbuiten ontving de fluitist de somma van maar liefst 75 cent. Wel even het jaar 1929 in gedachten houden. Wat een bedragen waren dat. De meeste scheidsrechters gingen op de fiets naar hun wedstrijden om zo de kosten voor het openbaar vervoer te sparen. Als men buiten de stad ging fluiten dan had men een goudmijntje.

 

De HH scheidsrechters waren bereid te werken aan kameraadschap en een vereniging verstevigde de band tussen de mannen onderling. Het was op de 29 april 1929, dat Leen van Vliet, Piet de Boer, Koos Arnoldus, Wim Krom, Jan Crama en Anton Ladan de Leidsche ScheidsrechtersVereeniging (ja, met sch en dubbel ee, red.) hebben opgericht. Zij vormden tevens het allereerste bestuur.

Dirk van der Klugt en Anton Ladan

Dat eerste jaar bestond de LSV uit 62 leden. De landelijke COVS bestond nog niet. Maar er was wel de N.B.V.S.: De Nederlandse Bond van Voetbal-Scheidsrechters. Daarbij heeft LSV zich aangesloten.

 

Onder het motto "EENHEID en SAAMHORIGHEID" (dat was van de heer Meuleman van de KNVB) ging in het najaar van 1929 de LSV goed functioneren.

De spelregelavonden en vergaderingen werden georganiseerd in café “Ruimzicht", Heerenstraat 1 te Leiden. Er werd nog niet gezamenlijk getraind, maar er werd regelmatig met 2 elftallen gevoetbald bij diverse voetbal verenigingen.

 

Anton Ladan bleef in functie tot 1935 en werd als eerste benoemd tot Lid van Verdienste.

Ondertussen werd de landelijke COVS op 29 mei 1932 opgericht met als vestigingsplaats Den Haag, hoewel de initiatieven om tot bundeling te komen werden ontwikkeld in Friesland. In het Noorden zagen de scheidsrechters al snel in, dat gezamenlijk, landelijk optreden de scheidsrechters meer profijt zou brengen. Individuele arbiters geloofden in een sterke organisatie die de belangen beter kon behartigen. Maar de LSV sloot zich daar pas later bij aan. De exacte datum is niet bekend.

 

Het landelijk COVS bestuur stelde voor dat alle lidverenigingen de naam wijzigde in COVS groep, waarbij de verengingsnaam werd gewijzigd in “C.O.V.S. groep Leiden en omstreken”. Immers er waren inmiddels ook scheidsrechters uit omliggende plaatsen en dorpen lid geworden.

 

Men kon toen ook deelnemen aan de COVS-landdagen; het spelen van vriendschappelijke wedstrijden werd later toernooien in het gehele land. Er volgden ook cursussen en de eerste officiële cursus werd gegeven door Anton Ladan. Hij was de eerste scheidsrechter uit Leiden die een landelijke cursus in Utrecht succesvol had gevolgd, maar moest wel zelf de kosten betalen; de LVB maakte het mogelijk om deel te nemen aan deze opleiding.

25jr jubileum

In 1955 werden de clubavonden gehouden in de Kleine Burcht, Nieuwe Rijn 19 te Leiden met zo’n 50 aanwezigen. In dat jaar werd ook de eerste gezamenlijk training gehouden bij L.F.C. te Leiden. Met Cees van Britsum als trainer, inmiddels meer dan 60 jaar lid en benoemd tot lid van verdienste.

Dat werd later V.T.L. aan de Vliet te Leiden, waarbij op het naastgelegen veld van Sleutels getraind werd. Later konden we ook bij V.V. Alphia onderdak krijgen. En sindsdien hebben we twee locaties om te trainen.

 

Bij het veertig jarig bestaan in 1969 leggen Dirk van der Klugt en Bram van der Velden, na 33 jaren deel te hebben uitgemaakt van het bestuur, hun functies neer te leggen. Zij zijn resp. voorzitter en penningmeester. Beiden zijn benoemd tot ere-lid.

Op dat moment heeft Leiden heeft één scheidsrechter in het betaalde voetbal en nog wel op de internationale lijst: Wim Schalks.

 

In 1979 zijn inmiddels Gerard Thomasse en Dick Sira trainers. Zijn er bingo, klaverjas en sjoelavonden. Maar ook de traditionele Nieuwjaarswedstrijd tegen Lugdunum. Een sinterklaasfeest voor de kleintjes, een Nasi-dansant en dansavonden -al dan niet met muziek-.

Bij het 50-jarig jubileum in 1979 was Anton Ladan (inmiddels benoemd tot erelid) nog immer van de partij en hij was ook aanwezig bij het tekenen van de werkovereenkomst tussen de COVS en de KNVB in datzelfde jaar.

 

Zijn opvolgers waren achtereenvolgens de heren G. Waasdorp (1935-1940), Cor van der Geer (1940-1954), Dirk van der Klugt (1954-1969, deze was ook lid van de Scheidsrechterscommissie), Piet v.d. Geer (1969-1979), Henny van der Leek (1979-1985), Cor Cozijn (1985-2005) en Jan de Jong (2005-heden).

 

Piet van der Geer was de stuwende kracht achter de spelregelwedstrijden voor Scheidsrechters en Jeugdspelregelwedstrijden. Hij mocht zijn naam geven aan zijn eigen wisselbeker voor de Jeugdspelregelwedstrijden. Hij nam in 1979 afscheid als erelid.

De voorzitters Cor van der Geer, Dirk van der Klugt en Piet van der Geer waren lid van de scheidsrechterscommissie Afdeling Leiden en alle drie ook docent. Een groot voordeel was in die tijd natuurlijk dat er in de KNVB Afdeling Leiden maar één COVS-groep is: Leiden.

Daaronder vallen dus alle voetbalverenigingen en alle scheidsrechters.

 

De werkovereenkomst had de Afdeling Leiden allang afgesloten met de COVS-Leiden. De belangenbehartiging is daarna pas goed op gang gekomen. Later is die werkovereenkomst ook met het District West II afgesloten.

Helaas heeft COVS Leiden nu geen rechtstreeks contact meer met de KNVB. Formeel contact gaat via het landelijk hoofdbestuur. Er waren ook COVS districten. Die zijn in 2016 afgeschaft, zodat we nu sneller informatie van het COVS hoofdbestuur ontvangen.

 

Piet van der Geer werd in eerste instantie tijdelijk opgevolgd door Henny van der Leek. Bij de eerstvolgende ledenvergadering werd hij gekozen tot voorzitter van de COVS groep Leiden en omstreken. Henny van der Leek was 6 jaar voorzitter en hij werd in 1985 opgevolgd door Cor Cozijn.

 

In 1980 is voor het eerst een eigen kantine in gebruik genomen. Een houten gebouw aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp met naast gelegen Samsonveld. Waar ooit R.C.L. voetbalde en Velocitas korfbalde. Beiden waren inmiddels verhuisd naar sportcomplex De Bloemerd.

De kantine werd gebruikt door Club ’58. Die verhuisden naar U.V.S. te Leiden.

Onder leiding van voorzitter Henny van der Leek werd de (toen houten) kantine vergroot en opnieuw ingericht. Het naast gelegen ‘Samson’ veld werd voorzien van drie lichtmasten.

Bestuur 1999 voor clubgebouw aan de Hoogmadeseweg

 

In maart 1981 verschijnt voor het eerst een in eigen beheer gestencilde clubblad.

Bij het 50jarig jubileum hadden de leden een financiele bijdrage geschonken en werd het toen zittende bestuur onder leiding van Piet van der Geer een geweldig cadeau aangeboden en wel de apparatuur, om voor ons zelf een clubblad uit te geven. Tot dan toe werden leden geïnformeerd via het landelijke blad “De scheidsrechter”, welke (bijna) maandelijks verscheen. Het clubblad werd jarenlang door Wim van Goozen als redacteur samengesteld. Waarbij Gerda van der Meer met de hand de etiketten van naam en adres beschreef. Het ledenbestand was toen nog een kaartenbestand van penningmeester Willem Akerboom. Totdat Ronald Vermeulen in 1988 de ledenadministratie heeft gedigitaliseerd en geautomatiseerd waardoor de etiketten geprint konden worden.

 

Bij het 80 jarig jubileum in 1999 wordt het NK voetbaltoernooi voor Scheidsrechters georganiseerd bij UVS. Waarbij 13 teams meededen. Leiden werd 7de.

 

Het 75-jarig bestaan in 2004 wordt groots gevierd met jubileum-receptie in de kantine van de v.v. UVS in de Kikkerpolder te Leiden. De ere-voorzitter van de landelijke COVS, Govert v.d. Borden en de landelijk voorzitter Theo Solen waren ook aanwezig.

Tijdens deze zeer geanimeerde bijeenkomst kreeg Arie Verhoeff, al enige tijd erelid van de groep Leiden e.o., een prachtige ingelijste oorkonde wegens zijn 60-jarig lidmaatschap van de COVS. Dat viel in goede handen van toen 82-jarige Arie.

 

Een week later werden de festiviteiten vrolijk voortgezet, want op vrijdag 14 mei 2004 ging het voltallige bestuur met zo'n honderd leden een unieke vier uur durende boottocht maken door het Groene Hart van Zuid-Holland. Aan boord werd een schitterend buffet geserveerd en met de nodige drankjes werd dit natuurlijk een geweldige feestavond op het water. Zo werd in Leiden het 75-jarig jubileum op grootse wijze gevierd.

 

Inmiddels is Wim Planjer de nieuwe trainer in Leiden en Willem Schreuder traint de groep in Alphen. Onder voorzitter Cor Cozijn worden de banden met de voetbalverenigingen aangehaald. Iedere week ging Cor op bezoek bij een vereniging in het gebied. Een vereniging welke promoveerde werd bezocht met achterlating van twee nieuwe grensrechtersvlaggen. Na zo’n 20 jaar is Cor Cozijn in 2005 teruggetreden en benoemd tot ere-lid.

 

De beoogd opvolger van Cor Cozijn in 2005 was Jan de Gier. Kort voor de alv is helaas Annie de Gier-Lekkerkerker de echtgenoot van Jan overleden. Op dat moment heeft Jan zijn taken voor KNVB en COVS (hij was al vice-voorzitter) opgeschort.

Tijdens een ingelaste Bijzondere Algemene Leden Vergadering in oktober 2005 is Bert van der Akker benoemd tot voorzitter. Het was nooit zijn ambitie om voorzitter te worden. Maar de vereniging was erg blij met hem. En het was in een rumoerige periode. De Gemeente Leiderdorp had aangekondigd dat het huizen wilde bouwen op ons terrein. Ons clubgebouw moest plat. Er moest geld komen voor de A4 ondertunneling. Maar een verhuizing was niet eenvouding. RCL leek logisch, maar de onderhandelingen gingen stroef.

Jan de Jong neemt voorzittershamer in 2007 over.

 

Wij krijgen een nieuwe locatie toegewezen aan de Boomgaardlaan, in het Weteringpark/ Munnikenpolder. Pal naast de A4. Cor Cozijn mag in 2009 de eerste paal slaan van het nieuwe clubgebouw.

 

De kantine is één gebouw met de IJssport. Beide verenigingen hebben hun eigen ruimtes. De kantines zijn door een schuifwand van elkaar gescheiden. Bij grote evenementen kan de ruimte als één geheel geëxploiteerd worden.. Maar beide met eigen toegangsdeur. Twee mooie kleedkamers, bestuurskamer en een naast gelegen trainingsveld met verlichting. Alles in eigendom van onze mooie vereniging. Natuurlijk zijn vele leden betrokken geweest bij de bouw en inrichting. Maar veel eer komt toe aan de inzet van Jan de Jong (voorzitter), Peter Kadiks (penningmeester) en Piet van der Meer (beheerder).

Na 25 jaar bestuurslidmaatschap neemt Peter Kadiks als erelid afscheid van het bestuur.

 

De beheerders van het nieuwe clubgebouw zijn Piet en Gerda van de Meer. Piet was al secretaris toen we in 1980 naar Leiderdorp verhuisden. In de kantine aldaar werden Piet en Gerda lid van de kantine commissie. Maar verzorgden ook het drukken van het clubblad. Beiden zijn inmiddels erelid.

 

In 2018 lanceerde Jan de Jong het idee om de naam COVS groep Leiden en omstreken te wijzigen in Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken. Veel scheidsrechters weten niet eens de betekening van de letters COVS. Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechter is te lang voor dagelijks gebruik. Ook in de landelijke organisatie is deze discussie besproken.

Tijdens de ALV van 29 april 2019 (precies 90 jaar na de oprichting) zal dit besloten worden.

 

Op z’n hoogte punt had COVS groep Leiden en omstreken zo’n 300 leden, inmiddels zijn het er nog zo’n 100. En dat is gezien de landelijke trend nog steeds behoorlijk. En we zijn één van de weinige scheidsrechtersverenigingen met een eigen kantine.

Op de dinsdag en donderdag wordt er getraind door gekwalificeerde trainers.

 

Kortom, een club om trots op te zijn.

 

 

29 april 2019, Samengesteld door Ronald Vermeulen (Secretaris COVS groep Leiden en omstreken)

 

Bronnen:

Gert-Jan Onvlee, redacteur Leidsch Dagblad in jubileum uitgave COVS Leiden e.o. (50jr jubileum)

Piet van Tilborg, redacteur De Scheidsrechter (50jr jubileum)

Will Stevens, regiocorrespondent De Scheidsrechter (75 jr jubileum)

Henry van Belkum, bestuurslid COVS Leiden (75 jr jubileum)

 

Uit het archief:

Artikel in het landelijke blad 'De Scheidsrechter' met verslag van 40 jr jubileum (1969):  40jr jubileum verslag in De Scheidsrechter.pdf

Artikel in het landelijke blad 'De Scheidsrechter' over 50jr jubileum in (1979):  50jr jubileum artikel in De Scheidrechter.pdf

Het jubileum boek 50jr COVS Leiden (1979): boekje COVS Leiden 50 jr.pdf

Artikel in het landelijke blad 'De Scheidsrechter' met 50jr jubileum verslag (1979):  50jr jubileum verslag in De Scheidsrechter.pdf

Programma boekje NK veldvoetbal voor voetbalscheidsrechters COVS Leiden 70jr (1999):  NK veldvoetbal voor voetbalscheidsrechters.pdf

Verslag NK veldvoetbal voor voetbalscheidsrechters bij 70jr jubileum (1999):  Verslag 70 jr jubileum NK Veldvoetbal.pdf

Het eerste clubblad van COVS groep leiden en omstreken (1981):  COVS Leiden 1981 eerste clubblad.pdf

Artikel in het landelijke blad 'De Scheidsrechter' met 75jr jubileum (2004):  75 jr in De Scheidsrechter.pdf

Opening nieuwe kantine door voorzitter Jan de Jong en Pieter Vink (2009):  opening nieuw kantine 2009.pdf