Geen promotie/degradatie voor (assistent-)scheidsrechters

De reguliere voetbalcompetities worden dit seizoen niet uitgespeeld. Besloten is dat alle teams komend seizoen op hetzelfde niveau zullen uitkomen als waarop ze dit seizoen zijn begonnen. Dit geldt ook voor de arbitrage. Dat betekent dat we dit seizoen geen promotie/degradatie doorvoeren. Dit geldt voor zowel de jeugd- als de senioren (assistent-)scheidsrechters en voor zowel het veld als de zaal.

Ook vorig seizoen konden we, door het abrupte einde door de coronacrisis, geen promotie/degradatie laten plaatsvinden. Wel was het toen nodig om via plaatsingen een aantal groepen aan te vullen naar het niveau dat nodig was om alle wedstrijden van passende arbitrage te voorzien. Dat kwam door verschuivingen in hogere groepen en natuurlijk verloop. Dat is nu veel minder het geval. De groepsgroottes geven op dit moment geen aanleiding voor dergelijke plaatsingen.

In de beginfase van dit seizoen zijn in het zeer beperkte aantal wedstrijden dat is gespeeld enkele rapportages uitgebracht. Een enkeling is twee keer beoordeeld, sommigen één keer en het merendeel van de officials is niet begeleid of gerapporteerd. Een basis waarop een eventuele promotie/degradatie zou moeten plaatsvinden, ontbreekt dus volledig. Deze mening wordt gedeeld door het bestuur van de COVS.

We begrijpen goed dat het uitblijven van promotie/degradatie voor sommigen een teleurstelling zal zijn, maar de uitzonderlijke omstandigheden laten in onze ogen geen ruimte voor andere oplossingen. We hopen van harte dat iedereen komend seizoen alsnog zijn of haar persoonlijke doelen op dit gebied kan verwezenlijken.

 

KNVB Regiocup 

Zodra vanuit de overheid groen licht komt, zal gaan worden gespeeld in de zogenaamde  KNVB Regiocup . Daarin vindt, mede als gevolg van dit besluit, geen rapportage plaats. Wel willen we onze rapporteurs en begeleiders in deze wedstrijden zo veel mogelijk inzetten om een bijdrage te leveren aan jullie ontwikkeling. Op de exacte vorm daarvan, zullen we op een later moment terugkomen.

 

(Bron: KNVB)


KNVB Assist Scheidsrechters nieuwsbrief maart

Beste (assistent-)scheidsrechter,

We zijn inmiddels een jaar in de ban van de Coronapandemie. Een jaar met weinig voetbalwedstrijden en veel alleen buiten sporten. Gelukkig wordt er volop gevaccineerd en komen de versoepelingen van de maatregelen op gang. Iedereen tot 27 jaar traint weer volle bak. Dit biedt de mogelijkheid om onderling wedstrijden te spelen waardoor steeds meer scheidsrechters ook actief zullen zijn. Voor iedereen van 27 jaar en ouder geldt dat er weer getraind mag worden in groepen van vier al dan wel op 1.5 meter afstand.

We zien op social media dat COVS-verenigingen het trainen ook weer oppakken. Wellicht ook een kans voor clubscheidsrechters die arbitrage-gericht willen trainen. In het trainschema van Hilco de Boer vind je leuke traingen. Lees maar eens. Helaas mogen de zalen nog niet open, dus de zaalvoetbalscheidsrechters worden nog langer op de proef gesteld.

De themabijeenkomsten voor KNVB officials zijn in volle gang. Via DugOut gaan officials, onder leiding van twee KNVB arbitrage-docenten, met elkaar in gesprek over spelregels, diversiteit, leefstijl & voeding, samenwerking en weerstand & agressie. In onderstaand artikel vertelt Sander de Brito Roque over de eerste ervaringen. Tevens starten we dit jaar een pilot met themabijeenkomsten voor verenigingsscheidsrechters. Als dit een succes blijkt, zullen we de themabijeenkomsten jaarlijks ook gaan aanbieden aan clubarbiters. 

De promotie/degredatie regeling is momenteel onderdeel van gesprek bij de collega’s Arbitrage. Deze maand nog zullen de KNVB officials hier bericht over krijgen.

Hopelijk tot snel!

 

Hans Quaars 

Verenigingsadviseur arbitrage Zuid  
 

  • KNVB Regiocup 
  • Trainingsschema’s  
  • Speeldagenkalender 
  • Themabijeenkomsten
  • Verenigingsadviseur Arbitrage
Lees verder

Rapport Mulier Instituut inzake arbitrage

In 2020 is door het Mulier Instituut een enquête over arbitrage onder de leden van de COVS gehouden. Nu presenteert de COVS de uitkomst van de enquête.

 

De voetbalarbitrage anno 2020: nog vaak verbale vormen van geweld én roep om aandacht voor medische veiligheid

Arbiters in het amateurvoetbal krijgen te maken met verschillende vormen van ongewenst gedrag, met name verbale vormen zoals discussies, wegwerpgebaren of hoofdschudden. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en scheidsrechtersvereniging COVS Nederland naar wedstrijdgedrag, cursus- en opleidingsaanbod en randvoorwaarden van het arbitersvak.

Arbiters pleiten voor blijvende ondersteuning van hun sociale veiligheid, zowel op het veld als daarbuiten. 5 procent van de respondenten krijgt namelijk iedere wedstrijd te maken met wedstrijdgedrag als slaan, schoppen of bijten. Vooral jongere scheidsrechters worden bovendien steeds vaker op de sociale media benaderd door spelers, trainers, supporters of bestuursleden van verenigingen waar zij fluiten, vlaggen of waarnemen.

Daarnaast zou een groot deel van de arbiters willen dat medische veiligheid en racisme meer aan bod kwamen in arbitragecursussen en -opleidingen. Wel zijn veel van de ondervraagden zeer tevreden over de aandacht voor spelregels, mentale weerbaarheid, speltechnische aspecten, persoonlijke ontwikkeling, omgaan met agressie op de velden en videoanalyses in het cursus- en opleidingsaanbod. Andere bevindingen zijn:

  • 92 procent van de respondenten heeft geen problemen met de gemiddelde reisafstand per wedstrijd en ongeveer drie kwart is tevreden met de kilometer- en wedstrijdvergoeding die zij ontvangen.
  • Een groot deel van de respondenten (71%) is ontevreden over het feit dat zij zelf kleding en materiaal moeten aanschaffen.
  • Er is ruimte voor verbetering in de doorstroommogelijkheden voor (assistent‑)scheidsrechters. 53 procent van de respondenten zou hier graag meer begeleiding bij krijgen.
  • 24 procent van de ondervraagden geeft aan iedere wedstrijd te maken te krijgen met duw- of trekbewegingen.

Aan dit onderzoek, dat in september 2020 is uitgevoerd, deden 1.035 leden van COVS Nederland mee: 858 scheidsrechters, 36 assistent-scheidsrechters en 141 waarnemers, coaches of rapporteurs. De meeste respondenten zijn actief in de lagere amateurdivisies van de seniorencompetitie (19 jaar en ouder). Het bijbehorende factsheet geeft dus vooral een beeld van de staat van de arbitrage in de tweede, derde en vierde klasse van het volwassen amateurvoetbal.

 

Klik hier  om de factsheet ‘Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan? Een onderzoek onder leden van COVS Nederland over cursus- en opleidingsaanbod, randvoorwaarden en wedstrijdgedrag anno 2020’ te downloaden.


Nieuwsupdate: Het coronavirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal

Beste official,

Maandagavond zijn tijdens de persconferentie weinig nieuwe maatregelen dan wel versoepelingen bekend gemaakt, met als gevolg dat het voortzetten van de competitie voor Zaalvoetbal A-categorie helaas niet meer mogelijk is. Zij stromen door naar de KNVB Regiocup. We hopen uiteraard dat de Regiocup zo snel mogelijk gestart kan worden. Alle voorbereidingen zijn hiervoor getroffen, dus zodra de maatregelen het toelaten, gaat de KNVB Regiocup van start. Uiteraard is het de bedoeling om jullie in die Regiocup volop in te zetten!

Resterende competities
Zoals in de routekaart is aangegeven is er voor de jeugdcompetities in de categorie A en de onder 23 competities nog wel een mogelijkheid om de competitie uit te spelen. Zij zijn reeds zonder beperkingen aan het trainen. We hopen dat tijdens de volgende persconferentie op 23 maart versoepelingen worden aangekondigd (per 30 maart), zodat het spelen van wedstrijden mogelijk zal zijn en de competitie hervat wordt. Indien dit niet mogelijk is, zullen deze competities ook doorstromen naar de KNVB Regiocup. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren we jullie over hoe de arbitrage voor deze competities en de Regiocup er precies uit zal zien.

Vanaf 27 jaar trainen met vier
Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten, dat geldt dus ook voor officials. Voorwaarden is dat de sporters 1,5 meter afstand houden. Hier vind je meer informatie over hoe je jezelf fysiek optimaal kunt voorbereiden op de herstart van het voetbal.

Groepsindeling officials
Op dit moment wordt gesproken over de gevolgen van het niet hervatten van de competities op de groepsindeling voor komend seizoen. Over de wijze waarop de promotie-/degradatieregeling wordt toegepast, worden jullie later deze maand geïnformeerd.

Contact en ondersteuning
Heb je vragen over een van bovenstaande onderwerpen, kun je, net als voor alle andere vragen, contact opnemen met de afdeling arbitrage in je Steunpunt. Ook kun je onze FAQ’s op www.knvb.nl/coronavirus en www.knvb.nl/regiocup bekijken.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal

 

Nieuwsupdate 12 seizoen 2020/’21 – Het coronavirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal


Trainingen dinsdag weer hervat

Het veld is weer redelijk goed om op te trainen. We gaan dinsdagavond weer starten onder leiding van Piet van der Meer voor de liefhebbers.

 

Let op de aanvangstijd is 19.15 uur.

Om iedereen de gelegenheid te geven op tijd thuis te zijn hebben we de aanvangstijd tijdelijk gewijzigd. Tijdelijk tot en met 15 maart

Lees verder

Verslag ALV 2019 13 februari

Heel kort resume: 23 leden en donateurs hebben een stembiljet ingeleverd.

De notulen, het jaarverslag, de financiële stukken, begroting etc zijn unaniem goedgekeurd en aangenomen. Het bestuur is unaniem decharge verleend.

De contributie voor 2021 blijft ongewijzigd in 2021.
De bestuurs- en commissieleden zijn herkozen.

 

Hiermee is de schriftelijke ledenvergadering afgerond. Het is een volstrekt nieuwe ervaring geweest die, naast veel voorbereiding, ook een administratieve uitdaging is geweest en vooral tijdsintensief was. Laat ons hopen dat in april weer een normale ledenvergadering kan worden georganiseerd.

Lees verder

Routekaart herstart amateurvoetbalcompetities
Gisteren kondigde de KNVB aan dat ze alle mogelijkheden willen benutten om dit seizoen alsnog leuke wedstrijden te kunnen voetballen. Hiervoor hebben ze de KNVB Regio Cup bedacht: kleinschalige regionale competities die ze organiseren zodra de coronamaatregelen het toelaten.

Hoewel de lockdown gisteravond is verlengd blijft het streven onveranderd om alle voetballers en scheidsrechters dit seizoen nog mooie wedstrijden aan te kunnen bieden zodra de situatie dit toelaat. Door de coronamaatregelen kunnen veel seniorenvoetballers en scheidsrechters al maanden niet of slechts beperkt terecht op de velden. Dit terwijl bewegen en voetballen in de buitenlucht juist gezond is voor het lichaam en bijdraagt aan een frisse geest, iets wat extra belangrijk is in tijden als deze.

Routekaart amateurvoetbalcompetities
Hoe en op welke wijze het seizoen hervat kan worden hangt af van de coronamaatregelen en verschilt per categorie. Nadat het kabinet gisteren de routekaart met coronamaatregelen heeft gepresenteerd, kan de KNVB vandaag opvolgen met de eigen routekaart voor het amateurvoetbal . Hierin speelt de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het coronavirus de hoofdrol. Veel scenario’s zijn hierdoor eerder al gesneuveld, maar het doel van de KNVB blijft om opties open te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen als dat (weer) kan. Sportiviteit blijft de leidraad.

KNVB Regio Cup
Zodra de coronamaatregelen het toelaten wordt voor teams uit de categorie B het seizoen hervat met de KNVB Regio Cup. Zij doen hier standaard aan mee tenzij zij zich hiervoor afmelden. Ook voor de categorie A wordt een Regio Cup georganiseerd als blijkt dat de competities niet meer hervat kunnen worden. Medio februari inventariseert de KNVB onder de clubs in de categorie A met welke teams zij hieraan mee willen doen. De nadere invulling van de Regio Cup hangt onder andere af van de beschikbare tijd die er is om nog te voetballen.

Meer informatie over het uitspelen van de competities en/of de start van de KNVB Regio Cup zal volgen in de komende weken en maanden. Met de aankondiging van de KNVB Regio Cup hoopt de KNVB in ieder geval een stip op de horizon te hebben gezet. Laten we ons ook de komende periode aan de maatregelen blijven houden zodat we dit seizoen hopelijk alsnog kunnen afsluiten met een aantal mooie en sportieve wedstrijden.
(Bron: KNVB) Lees verder

Fijne feestdagen en een sportief 2021

Namens het bestuur wensen wij iedereen ondanks deze gekke tijden fijne feestdagen en een goed 2021! We hopen dat dit voor al onze leden en donateurs een sportief jaar wordt.

 

Helaas is de nieuwjaarsreceptie afgelast.

Lees verder

Piet stopt als trainer op donderdagavond

Vanavond heeft trainer Piet van der Meer voor laatste keer training gegeven op de donderdag avond. Piet is trainer sinds 1992, dus inmiddels 28 jaar.

Het bestuur had een feestelijke en gezellige avond in gedachten, maar door de Corona maatregelen kon dat niet doorgaan.

 

Voorzitter Jan de Jong heeft een kerststuk en glutenvrije kerststol aangeboden.

 

Zodra ‘het weer kan’ zal alsnog een feestavond georganiseerd worden.

 

Piet stopt dus als trainer op de donderdag, maar blijft wel actief als trainer op de dinsdag. Ook is tijdelijk de trainer op zondag in de duinen.

Leo Apperloo wordt toegevoegd aan de groep trainers als nieuwe trainer op de donderdag.

 

 

Lees verder

Martin van Heesch overleden

Heden bereikte ons het bericht dat Martin van Heesch is overleden. Martin is dinsdag 10 november 2020 op 81 jarige leeftijd overleden aan het Coranavirus.

Martin was lange tijd secretaris van HSV en vervulde lat er deze rol bij COVS-bestuur West 2, waar hij ook nog een tijd voorzitter was. Vele jubilarissen hebben van hem de COVS-spelden opgespeld gekregen. Martin was lid van verdienste van de HSV.

 

Het bestuur wenst de familie veel sterkte toe met dit verlies.