Nieuw verenigingsnaam: Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 30-04-2019
Nieuws >>

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 29 april 2019 van de COVS groep Leiden en omstreken hebben de leden in ruime meerderheid (95% voor) besloten de naam van de vereniging te wijzigen in "Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken".

 

Bij de ALV waren 25 aanwezigen: 22 leden, 2 donateurs en afgevaardigde Rene Kiebert namens het hoofdbestuur van COVS Nederland.

 

 

Verder de volgende besluiten genomen:
-De notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar en het jaarverslag 2018 van het bestuur worden goedgekeurd.
-Het financiële jaarverslag 2018 en de begroting 2019 werden goedgekeurd en het bestuur wordt op voorstel van de kascommissie decharge verleend voor het boekjaar 2018.
De kascontrolecommissie geconstateerd dat de balans en exploitatierekening niet klopt. 
Er zijn een aantal boekingen niet goed gedaan nadat met een verkeerde beginbalans is begonnen. De kascontrole heeft nu geconstateerd dat er geen malversatie zijn geconstateerd, de geldstromingen zijn op orde maar er zijn een aantal boekingen die niet kloppen. Inmiddels is naar aanleiding van die controle hebben de penningmeester Leo Apperloo, de secretaris Ronald Vermeulen en de vorige penningmeester Peter Kadiks de koppen bij elkaar gestoken en alle fouten zijn er nu uit. Maar dat is gebeurd na het opstellen van de stukken voor de alv en te kort voor de alv om deze nogmaals aan te bieden aan de kascontrolecommissie en aan de alv.
De juiste stukken zullen alsnog door de kascontrole bekeken worden en in de volgende alv alsnog aangeboden worden.
-De contributie voor 2020 blijft ongewijzigd.
-Helaas is één lid wegens contributieschuld uitgesloten van het lidmaatschap.
-De aftredende bestuursleden Jan de Jong (voorzitter), Remco van der Ploeg zijn herkozen. Lucas Zirkzee is gekozen als bestuurslid.
-De leden en reserveleden van de kascommissie worden benoemd evenals de leden van de evenementen-, beheer- en communicatie Commissie.

Terug